محصولات انواع سیم جوش سیم جوش توپودری سیم توپودری کربوولد

 
 
     
 

 

سیم جوش تو پودری


این سیم نیازی به پودرهای جوشکاری ندارد و بدون پوشش گاز و پودر قابل استفاده است ولی برای رسیدن به کیفیت جوش بهتر می توان از پودر و یا گاز های مخلوط نیز بهره گرفت

     
 
 

Copyright © 2011 WWW.JOOSHTAK.COM. Allrights Reserved